Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

RABBİNİZİN ORDULARINI KENDİSİNDEN BAŞKASI BİLEMEZ

Yazının başlığı bir ayet mealidir. Evet, Cenabı Hak bu ayette (Müddessir:31); atomdan sistemlere, sinekten balinaya kadar bütün mevcudatın kendi emrinde olduğunu ve onlarda istediği gibi tasarruf ettiğini ve gerektiğinde de her birini birbirinin imdadına gönderdiğini ifade ediyor.

Nitekim bu hakikati, tarihteki zalim kavimlere vurduğu tokatın nevi’lerinden açıkça anlıyoruz. Nuh (as) kavmini suyla, Ad, Semud ve Lut (aleyhimüsselam) kavimlerini toprak ve rüzgârla terbiye ettiği gibi, Firavun’un sarayını karıncayla başına yıkıyor. Nemrud’u sinekle gebertiyor. Gerektiğinde Ebabil kuşlarını görevlendirip Ebrehe’nin ordusunu yok ediyor. Bedir ve Çanakkale’de rüzgâr ve bulutla gelen melek ordusuyla ehl-i küfrü perişan ediyor.

Aynen buna benzer yakın tarihimizde de bir olay yaşanıyor. Oda şudur: Yıl 1921. Yunan başvekili Venizelos, İngiliz başvekili Loyd George (Loyd Corc)’ den ellibin kişilik silah alıyor. Tam Anadolu’ya taarruz edecekleri sırada, bir Cuma gecesi Bediüzzaman sabaha kadar uyumadan dua ediyor. Duasını şöyle tamamlıyor: “Ya Rabbi! Senin askerin çoktur. Bu mel’unlara fırsat verme.”

Talebesi Molla Süleyman hatıralarında der ki: Ben sabahleyin Üstada Divanyolu’ndan gazetesini ve çorbasını almaya çıktım. Gazeteler Yunan Kralı 1.Aleksandros’u, maymunun ısırıp öldürdüğünü yazıyordu. Gazeteyi görünce Üstad Bediüzzaman çok sevindi ve bana: Süleyman bir kalem getir dedi. Ben kalemi verince, bu mübarek hayvana bir mersiye yazalım dedi ve gazetenin kenarına şu mersiyeyi yazdı:

“Vema Ya’lemu Cünûde Rabbike İlla Hu”

İşte o cünuddan bir gazi, şehit, nev’i hayvandaki meymûn saîd.

Ey maymun-u meymun! Müminleri memnun, kâfirleri mahzun, Yunanı da mecnun eyledin.

Öyle bir tokat vurdun ki, siyaset çarkını bozdun. Loyd George’ı kudurttun, Venizelos’u geberttin.

Mizan-ı siyasette pek ağır oturdun ki, küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın…

Başlarındaki maskelerini düşürüp, maskara ederek bütün dünyaya güldürdün.

Cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine gittin. Cennette saîdsin, çünkü gazi, hem şehidsin!..

Ordusunun denize döküldüğünü göremeden, sarayının bahçesinde kendi maymunu tarafından ısırılarak öldürülen Kral hakkında Loyd George (maymuna kızarak) diyor ki: “Doğu, belki de Batı tarihinin bir maymunun bir adamı ısırması yüzünden değişmesi, her büyük facianın sahifelerinde rast gelinen tuhaf tesadüflerin bir oyunundan başka bir şey değildir….”

Evet, Allah, bu millet hakkında kurulan tuzakları boşa çıkarıyordu. Bu Müslüman milleti Anadolu’da hapsedip boğmaya çalışan bütün şer güçler ve zındıka komitesi ve haçlı zihniyeti birlikte hareket ederek ordularıyla taarruz ederken, Cenabı Hak maymun denilen bir askeriyle bunların hile ve tuzaklarını altüst ediyordu.

İşte tarih tekerrür ediyor. Bugün de böyle… Biz bize düşeni yapalım. Ciddî manada Halik-ı kâinata teveccüh edip; O’nun kudret, inayet ve keremine itimat ve istinat ederek yalvaralım. İnşallah elimizi boş çevirmeyecektir. Bu milletin ve bu memleketin aleyhine çevirilen bütün entrikaları boşa çıkaracaktır. İnşallah!
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ