Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

KİLİT TAŞI

Her şey yerli yerinde olursa güzeldir. Bir mesnet, tam yerinde kullanılırsa, üzerinden tonlarca yük geçse de ona herhangi bir zarar iras edemez. Ve onun büyüklüğüne ve küçüklüğüne de bakılmaz. Bir anahtarı açmak için kilit ne ise, bir köprüyü kurmak ve üstünden sahil-i selamete ulaşmak için de kilit taşı o ehemmiyettedir.

Bu milletin ruhunda mündemiç olan eski sanat eserlerine baktığınızda; köprü ve pencerelere dikkat ederseniz, oradaki kemerlerin (yay şeklindeki yapılar) estetik yönüyle birlikte metaneti derhal göze çarpar. İşte bu yapıların bir nirengi noktası vardır. Tam o noktaya bir taş yerleştirilir ki, ona “ kilit taşı” diyoruz. O taş o yapının kilididir. O yapıyı tahrip etmek için o taşı yerinden çıkartmak veya parçalamak gerekmektedir.

Aynen öyle de: Sosyal hayatta, toplumlara yön veren liderlerin konumu da işte bu şekilde telakki edilmektedir. Tarih boyunca milletlere istikamet veren liderler, o milletin istikbali için asla vazgeçilmez ehemmiyettedir.

Söz konusu liderlik bazen bir şahs-ı manevi olur, İslam Dünyasındaki halifelik bu manayı deruhte etmiştir. Tıpkı 99’luk bir tespihin imamesi gibi, diğer İslam devletlerinin manevi şahsiyetini ve birliğini asırlarca muhafaza etmiştir. Bu mana bazen de demokratik bir ülkede seçilmiş bir liderle tezahür eder.

İşte bu hassasiyeti tespit eden dessas zalimler, ilk etapta Osmanlı İmparatorluğunun başı ve kalbi mahiyetindeki veya kilit taşı hükmündeki halifeliği kuşatıp onu ortadan kaldırmakla tespih tanelerinin her birini çöllere saçmışlardır.

Bundan önce de, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine tertip ettikleri suikastlar ve bütün gayr-i Müslim komitacıların tertipleri işte bu kilit taşını yerinden çıkarmaya matuf tezgâhlardı.

Gelelim günümüze: “El ârifü tekfîhil işara”, yani arife işaret yeter veya “damla denize delalet eder” düsturuyla meselelere baktığımızda; “IMF”nin bu ülkeden kovulmasından, “Van Minute”a kadar.. Somali’den Bosna’ya kadar masum ve mazlumların yanında yer almak ve onlara sahip çıkmak.. Yollardan başlayıp, tüneller ve hava alanlarına kadar bu ülkeyi baştan başa imar etmeye yönelik hamleler.. İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik atılan adımlar.. Birilerini elbette tedirgin etti. Birtakım komiteleri harekete geçirdi. Geziden başlayıp, 17-25 Aralık kalkışmalarına ve şimdi de Artvin denemelerine kadar her bir isyan hareketinin arkasındaki planın; “İnnemel mü’minûne ihvetün” zinciriyle bağlanmış ve “Hanîfen Müslimen” taşlarıyla örülmüş gönül köprülerinin kemerlerindeki kilit taşlarını sökmeye matuf hareketler olduğu görülmelidir.

Evet, Sayın Cumhurbaşkanının şahsında bu milletin şahs-ı manevisine yönelen bu tür hareketleri her bir ehl-i basîret böyle değerlendirmektedir.

05.03.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ