Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Hz. NUH (as) ve TUFAN

Peygamberler tarihini tetkik ettiğimizde şu gerçekle karşılaşıyoruz. Cenabı Hak, ilk insanı (Hz. Adem. as) yarattıktan sonra, O’na peygamberlik görevini de vermek suretiyle bu insanoğlunu başıboş bırakmamıştır.

Hz. Adem’den son peygamber olan Hz. Muhammed’e (asm) kadar tarihî seyri içinde muhtelif kavim ve kabilelere, yüzyirmi dört bin peygamber (aleyhimüsselam) gönderilmiştir. Bunlardan yirmibeş tanesi Kur’anda zikredilmektedir. Ve bunların da tarihçe-i hayatlarını peygamberler tarihinden öğreniyoruz.

Ancak; Kur’an, Kur’an-ı Hakîm olduğu için bu peygamberlerin bize ve her asra bakan yönlerini hülasa etmektedir. Yani Kur’anda peygamberlerin iki yönüne dikkat çekilmektedir. Bunlardan;

Birincisi: İnsanlığı mânen terakki ettirmek cihetiyle, onların ahlakî tavır ve davranışlarını düzeltmek ve insana yakışır bir hayat tarzını sürdürmektir.

İkincisi: Madden terakki ettirmek cihetiyle, birtakım maddî aletlerle yine insana lazım olacak medeniyet harikalarını mucize suretiyle gösterip, insanlığı bunların emsalini yapmaya teşvik etmektir.

Bütün bunlarla birlikte; istikametini bozan, çizgiden sapan, emir ve yasakları çiğneyen, azgın ve sapkın insanları da Allah’ın azabıyla korkutmak peygamberlerin aslî vazifeleri arasındadır.

İşte bu manada insanlığın rehberlerinden birisi de Nuh Peygamberdir (as). Azgın ve sapkın, aynı zamanda putlara tapan bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir. Uzunca bir zaman tebliğine rağmen bunları vazgeçiremedi. Sonunda, Cenabı Hakkın vahyi ile bir gemi yaptı ve kendisine inananlarla birlikte hayvanlardan da birer çift alarak gemiye bindiler. Günlerce yağmur yağdı ve her tarafı istila etti. Gemi yüzerek Cudi Dağı üzerinde durdu. Kendileri kurtulmuş ve onlar dışında yeryüzünde başka bir canlı kalmamıştı. Sanki bir meydan muharebesi bitmiş, imtihanda kazanan ve kaybedenlerin akibeti tezahür etmiştir. Arz ve sema iki itaatkâr ordu gibi emir dinliyorlar. O da (Celle Celâluhû): “Ey Arz! Suyunu yut ve Ey Sema! Sen de suyunu tut (Hud Suresi: 44).” Yani Kur’an bu büyük hadiseyi anlatırken bize de der ki: “Yer ve gök iki mutî asker gibi emirlerine bakan bir Zata isyan edilmez ve edilmemeli…”

Günlerdir yağan yağmur ve 07. Haziran. 2015 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimin propaganda faaliyetleri bana Hz. Nuhun (as) hayatını bir daha hatırlattı.

İnşaallah, söz konusu siyasî propaganda ile liderler, semavât ve arzın gayzını celbedecek derecede isyan ve sapkınlık derekesine düşmezler

Benim temennim: 8 Hazirandan itibaren ufûnetli dalgaların çör-çöpü bir tarafa atarak sükûnetin temini, suların durulması, hissiyatın akıl ve iz’an çerçevesi içerisine çekilmesi ve şu dünya gemisindeki Türkiye kamarasında, gemiyi deldirmeden sâhil-i selamete doğru bu gemiyi yüzdürmektir.

Umarım, bu milleti ayakta tutan milli ve manevî değerleri haleldar edenler de bu seçimden gerekli dersi almışlardır.

06.06.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ