Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

HADDİ AŞMAMAK

“De ki: Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım! Alah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.”(Zümer:53)

“Biz nankörlükte ve küfürde ileri gidenlerden başkasını cezalandırır mıyız? (Hayır cezalandırmayız)”(Sebe:17)

Muhterem Müslümanlar!

Cenabı Hak bizden; günde kırk defa “Sırat-ı Müstakîm” üzerine bizim hayatımıza istikamet ver, diye dua etmemizi istemektedir.

Sırat-ı Müstakîm ise; bütün duygularımızı, ifrat ve tefritten, yani aşırılıktan uzak tutarak meşruiyet çizgisinde sürdürmemiz demektir. İnsanın; insanca yaşamasının sırrı, hikmeti, özelliği ve güzelliği; onun belli ölçülerde, nizam ve intizamla kendine tanınan sorumluluk çerçevesinde yaşamasıyla ortaya çıkar.

Bu konuyu açıkça ortaya koyan Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmaktadır: “Helal ve haram birbirinden açık olarak ayrılmıştır ve bellidir. Ancak, bazan aralarında birbirine benzeyen işler bulunabilir. Kim ki, kendisine şüpheli gelen şeyi terkederse, o adam kendisine belirtilen günahlı işleri hemen terkedebilir. Ve kim ki kendisine, şüpheli görünen şeyleri yapmaya cür’et ederse, onun durumu, belli ve açık olan ve Allah’ın yasakladığı bölgeye girmesi an meselesi olur. Her kim Allah’ın yasakladığı hudut edrafında dolaşırsa, onun o hududun içine düşmesi yakın olur.”

Yine bu konuyu izah sadedinde efendimiz(sav), ümmetini: “ Şüphelendiğiniz şeyden kaçının, ta ki şüphesiz ve açık olan şeyleri buluncaya kadar…” diye ikaz etmektedir.

Öyle ise; bir müslümana yakışan, yapacağı işlerde Allah’ın ve Rasulünün emirlerine uymak ve yasaklarından uzak durmaktır. Bu konudaki hassasiyete aynı zamanda takva diyoruz. Takva dairesinde yaşamak ise, bilhassa bu zamanda çok ehemmiyetlidir. İnsan sosyal ve medeni bir varlık olduğu için bir toplumda yaşama mecburiyeti vardır. Haklarını kullanırken, başkalarının da haklarına riayet etmesi gerekmektedir. Yine onunla bu dünyada birlikte yaşadığı bütün canlıların hukukunu da gözönünde bulundurması gerekir ki, hakiki manada insan olmanın sırrı ve hikmeti budur.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ