A.Kadir ÇAPANOĞLU

A'DAN Z'YE

10.5.2024 TARİHLİ VE 8438 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

Değerli okurlar, sizin de dikkatiniz çekmiş olabilir. 12 Mayıs 2024 Pazar akşamı yandaş olmayan televizyon kanallarının akşam haberlerinde yılda 7 bin yabancı hastanın ilaç ve protez giderlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı haberi vardı. Dünkü haberlerde Sayın Cumhurbaşkanının Yunan Başbakanı ile yaptığı ortak açıklamaday Bin Hamas militanının Türkiye'de tedavi edildiğini öğrendik. Kameralara konuşan ve konu hakkında bilgisi olan bazı kişiler 20 bin civarındaki savaş gazimiz yeteri kadar sağlık hizmeti alamazken yabancılara sağlanan bu sağlık yardımı aleyhinde görüşlerini beyan ettiler. Konu ilgimi çekince bende bu konu ile ilgili kendimce küçük bir araştırma yaptım. Bahse konu Cumhurbaşkanlığı ek kararını internette buldum. 10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7 bin yabancıya sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili yasa aşağıda arz ettiğim yasadır.

 

10/5/2024 TARİHLİ VE 8438 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

                                                        KARAR

MADDE 1 -17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararının 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1- (1)  Tedavilerinin sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla 7000 yabancı hastanın 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f )bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti ilaç tıbbi cihaz ortez- protez ve malzemelerin sağlık uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri sağlık uygulama Tebliği ve kamu fiyatı üzerinden tıbbi cihaz ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığınca karşılanır.

(2 )Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

(3) Göç idaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik K.urumu Başkanlığı bu madde kapsamındaki yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunan süreçlerinin yürütülmesinde gerekli desteği sağlar.

MADDE 2- Bu karar 1.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 3- Bu karar hükümlerini cumhurbaşkanı yürütür.

Değerli okurlar, değiştirilen  8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi.

MADDE 1

Genel bütçeye dâhil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar. 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz. Yürürlükten kaldırılan madde böyle diyor.

Her iki kanun maddesini incelediğimizde 17.1.2024 tarihli ve 8105 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararı ile yılda 7.000 yabancı hastanın tüm ilaç ve protez giderlerinin devletçe karşılanması yasalaştırılmış oluyor. Bu konuda bilgisine başvurduğum doktor dostlarım "mültecilerin kapsam dışı" bırakıldığını ve bunların parasının Birleşmiş Milletlerden alınacağını söylediler. Bu hasta sayısının ve parasal bilginin ne kadar olduğu tartışılabilir. Ama genel kanı şu ki tedavisi yapılan, güvenli yerde sıcak yatak , huzur, iş ve para bulan insanlar böyle bir yeri bırakıp gider mi. Alın size yeni mülteci ordusu….

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ