Asım KARAKAHYAOĞLU

NİCE BAŞARILARA “YOZGAT”

       Bundan 25 yıl önce her türlü mahalli imkânların kı­sıtlılığına rağmen “Bir işe başlamak, onu başarmak­tır” kaidesiyle “Yozgat” ta ele alman bir kalem ve arkaya bakmadan ilerlenen bir he­def. Hepsinden de öte, ya­yın hayatına başladığı “Yoz­gat” şehrinin ismiyle müsemma kılınmış ve “YOZ­GAT” ismini hiç bırakmamış dilinden... Öyle ya, amaç belli, hedef belli...

       Evet... Gerçekten mahallî imkânların kısıtlılığı, günde­min de pek yoğun olmadığı bir şehirde gazete çıkarmak, daha doğrusu bir kalem ve fotoğraf makinasıyla bu işe koyulmak ve kolları sıva­mak. Bütün bunların yanı sıra, ciddiyet ve süreklilik esasıyla koskoca bir 25 yıl, bu işte sebat eylemek o ka­dar kolay olmasa gerek. Acısıyla tatlısıyla, kâr ve za­rarıyla; belki de uykusuz ge­çen geceleriyle; bir elde fo­toğraf makinası ve diğer elinde ter silmekle geçece­ği, zira geçmesi gerektiği koşuşturmalı bir yolculuk bu.

       Bahusus, bu yolculukta; doğruluğu ve dürüstlüğü el­den bırakmamak da altı çi­zilmesi gereken bir başka konu tabii ki... Böyle bir or­tam ve platformda, 1974 yı­lının Mart ayında ele alınan kalem ve fotoğraf makinası ve kat edilen 25 yıl. Bu es­nada kimler geldiii...kimler geçt, bu yoldan. Ama bu yolculuk Yozgat'a ve Yoz­gatlıya hizmet sevdalılığı bitmedi ve bitmeyecek de.

       Amaç; Yozgat'a ve Yozgat insanına hizmetse; kamuo­yunu bilgilendirmek ve yön­lendirmekse; doğruyu, doğ­ruluğu; iyiyi, iyiliği ve dü­rüstlüğü ön plana almak; olup-bitenleri de objektif bir biçimde aktarmaksa, bu yolculuk bitmemeli de. Bu çeyrek asırlık yolculuk bit­medi işte. İlk günkü aşk ve heyecanıyla devam ediyor. Henüz hayatının baharını ta­mamlamayan “YOZGAT” ga­zetesi Yozgat'lıların gönül dostluğu sayesinde hep İle­riye koşacak, nokta koyma­yacak satırlarına. Kırmadan- dökmeden bir başka ifadey­le tefrit ve ifrat noktalarını aşmadan kat edilen çeyrek asırlık yolculuk. Şöyle bir bakmak gerekirse geriye, geçen başarılı bir yirmi beş yıl... Grafiklerin hep yüksel­diği ve ödüllerle doldurulan süslü bir “YOZGAT “ vitrini.

       Bu işin temeline ilk harcı koyan fedakâr bir insan Os­man Hakan Kiracı hep ba­şarılara koşmuş. Bu sayısın­da 25. yaş gününü kutla­makta olduğumuz “YOZ­GAT” kuruluşunun ilk on yılı­nı müteakiben, 1980-1990 yılları arasında son on yılın en başarılı gazetecisi unvanını alarak Basın Şeref Bel­gesi ne layık görülen bir kurucusunun omuzunda gel­miş bu yıllara. Daha nice bu ve benzeri ba- şarı ve ödül­lerle taltif edilen bir yerel yayın organı. Yozgat'ın ve Yozgatlının bağrından yük­selen ve kulaklarda yankı yapan bir ses. Yine, şöyle bir bakıyoruz vitrine... Basın Ya­yın Enformasyon Genel Mü­dürlüğünce jüri özel ödülü­ne layık görülen başarıda ayrıcalık ödülü. Kısacası, dolu dolu bir 25 yıl içerisin­de Verimliliğe katkı ödü­lünden tutun ki, Türk Koo­peratifçiliğine katkı ödülü­ne kadar, kısacası ondan fazla çeşitli ödülün layık görüldüğü bir yerel yayın organıdır “YOZGAT” gazete­si.

       Evet. Tahayyül edilen bir hareketi, bir oluşumu, fiili­yata dönüştürüp, onda se­bat kılıp, istikrar sağlamak kolay değil. Hatta ve hatta her babayiğit'in harcı değil. Ne diyelim, Allah kolaylık versin, muvaffak kılsın.. Os­man Hakan Kiracı ekibine kolaylıklar ihsan eylesin. Bi­ze düşen bir diğer görev, alın teriyle “ YOZGAT” çalı­şanlarına başarı dileklerimizi iletmektir.

       Dedik yal... Amaç; “YOZGAT”la Yozgat'a ve Yozgatlıya bir nevi  hizmetse, kırmadan- dökmeden; ama, gerçekçiliği elden bırakma­dan, olup-bitenleri aktar­maksa güzide insanlarımı­za, Yozgat'lıyla, Yozgat'ta “YOZGAT”a devam...

       Yozgat'lıyız, Yozgat'ı sevi­yoruz.

       Kolay gelsin Yozgat'lı ar­kadaşlar.

       Sizi takip ediyoruz GENÇ KALEMLER...  // 02.03.1998

28/03/2022 18:37
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ