BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

                
 23.10.2018 YOZGAT'IN ve YOZGATLININ GAZETESİ SIK KULLANILANLARA EKLE  
 
 
Arama
 
Google
 
Şu anda
:
227
Dün
:
4633
Toplam
:
14650412
A'dan Z'ye A.Kadir ÇAPANOĞLU
NERESİNE YAPIŞTIRILACAK
capanoglukadir@yahoo.com.tr


Değerli okurlar, son günlerde bir yandan dolardaki yükseliş bir yandan da vergilerdeki artışlar fiyatlara zam olarak yansıyor. Böyle durumlarda cennetmekân babam bir iç çekişten sonra “yırtılan tüfekçi Bekir’in yakası” derdi. Kimdir bu zavallı Bekir bilemem. Ben biraz bu işe mizahi tarafından bakarak T.B.M.M Zabıt Ceridesi yüz üçüncü İçtima. 19.05.1926 Çarşamba günkü Malatya mebusu Mahmut Nedim Bey’in, istihlake mahsus defterlere pul ilsakı (yapıştırılması) meselesinde, bayi ve müşterinin müştereken mesul tutulması hakkında takriri üzerinde yapılan komik görüşmelerden yaptığım alıntıları sonuna kadar okumanız dileği ile arz ediyorum. Umarım beğenirsiniz.

RAHMİ BEY (TRABZON) - Mesela İstanbul’da Orozdibak gibi vesaire ticarethaneler mal satıldığı zaman pusula tanzim eder. Gişeye gidersiniz parayı verirsiniz malı alırsınız. Bunlara mahsustur. Hâlbuki ki tatbikatta böyle yapılmamıştır. Bütün perakendecilere teşmil edilmiştir. Malümaliniz satış pusulasıda fevkalade külfettir. Binaenaleyh bu kanunun tasrih ettiği tarzda yapmak lazımdır. Öteden beri satış pusulası tanzimi itiyadında bulunmayan perakendecilerin yapacağı muamele, deftere yazmak ve müşteriye pulunu vermekten ibarettir. Ayrıca bir satış pusulasıyla onları mükellef tutmak bir külfettir. Okuyucu meraktan kurtarayım; Orozdibak, 1840 lı yıllarda İstanbul, Bahçekapı’da kurulduğu rivayet edilen İstanbul’un Avrupai giysiler satan en büyük mağazalarından biridir. 1896 yılında bisiklet satışını da başlatarak çığır açan bir müessese imiş

EMİN BEY (ESKİŞEHİR) – Hükümet-i Cumhuriye şimdiye kadar sabık hükümetlerin ağzına alamadığı ve ismini söyleyemediği reji gibi, aşar gibi hakikatten bir memlekette mani terakki olan iki büyük düşmanı yok etmiştir. Çiftçi için hakikaten büyük bir inkişaf yolu açmıştır. Ancak bu kadar mühim olan ve devletin varidatında esas teşkil eden bu vergiler kalktıktan sonra bunu yerine konulacak herhangi bir vergi böyle bir sarsıntı yapabilirdi.

REŞİT BEY (MALATYA) - Efendim bendeniz görüyorum ki bunda suiistimal oluyor. Bu suiistimalin önüne geçmek çaresini bulmak lazımdır. Bir mebus hıyar almaya gidiyor. Mebus olduğu için satıcı (korkudan) ona pul yapıştırıyor. Bir köylü gidiyor satıcı pul parasını alıyor, pulu yapıştırmıyor. Sonra neresine pul yapıştırsın, ıspanağın neresine yapıştırsın. Arz ettiğim gibi pırasanın ıspanağın pancarın yapışacak mahalli yoktur.

MAZHAR MÜFİT BEY (DENİZLİ) – Tabibin(doktorun), malumâlileri vizite parası cebine konur. Tabibin dur bakalım beyefendi; kaç para verdinse sana (o kadar) pul vereyim demesi olur mu? Sonra efendiler tatbikatta bazı hatalar vardır. Mesela buz alıyorsunuz. Pul yapıştırılıyor düşüyor. Mühür basamaz. Yazı yazamaz şimdi ne olacaktır. Halkın vermekte olduğu paranın tamamen hazine-i millete girip girmemesi meselesidir. Kontrol meselesi güçtür. İşte kendimizi misal gösterelim. Gidip bir şey alıyoruz, pul parası veriyoruz. Pul yok, ben buraya yazarım, diyor·.

Şimdi ne lazım geliyor? Ya pulları yapıştır (Satıcıya), ya yazdığınızı görelim demeğe mecbur oluyoruz. Bu doğru değildir. Acele bir şey olursa ya pul ver ya yaz görelim bu olur mu? Yani demek istiyorum ki buna imkân yoktur. Binaenaleyh verilen para tamamen Hazine-i millete girmiyor.

HASAN BEY (MALİYE VEKİLİ) - Reşit Bey arkadaşımız tatbikatta gördüğü şeyleri bilmem talimatname icabı mı, kanun icabı mı telakki ettiler, yoksa latife olsun diye mi söylediler: Pırasaya, lahanaya, buza pul yapışmazmış. Pırasaya lahanaya pul yapıştırılması meselesini nereden çıkardılar anlamıyorum. Vakıa ben de görüyorum. Alış-veriş ettiğim zaman kese kâğıdına pul yapıştırıyorlar Mükellefin cebinden çıkan para ile Hazineye giren paranın farkına gelince; mükellef para verir, bunun hazineye girmesini temin için pulu istemezse 'benim kabahatim nedir?” Bu kadarcık bir zahmeti olsun ihtiyar etmezse ve parayı cebinden verdikten sonra «yahu; pulumu ver» demezse ben ne yapayım.

Halkımızın Hazine lehine olarak bu zahmeti ihtiyar etmesi gayri kabil-i iktiham bir vaziyet midir arkadaşlar? (Pul yoktur sesleri). Yevmiye bir buçuk milyon pul tabettiriyorum. 39- 40 milyon tevzi ettim. 4 milyon da posta ve diğer pullardan vardı. Onları da tevzi ettim ve her gün tevzi etmekteyim. Keşke, tevzi ettiğim pullar paraya inkılap etse.

Kimi satış pusulasını tercih ediyor, bunu sarahaten tercih edenler vardır. Kimi akşamdan akşama bir defa pul yapıştırmak üzere alelumum muamelatı müfredat defterine kaydetmek suretiyle defter tutmayı tercih ediyor, her ikisini de kabul ettik. İsteyen öyle yapsın, isteyen böyle yapsın. Elverir ki pulunu yapıştırsın o pulun yapıştırıldığını biz görelim. Her muamele için ayrıca pul yapıştırmak ve pusula kesmek mecburiyetini akşamdan akşama yekûn muamelatı itibariyle yapıştırabilmek suretiyle tadil ediyoruz.

İmkânı var mıdır ki, her dükkâna bir memur ikame edelim de bütün muamelatı kontrol ettirelim. Bunun meyanında kontrol yaparken bir dükkâna da uğrayıp, Oğlum satış defterini ver bakalım, istihlak yekûn muamelesi ne olmuştur? Kaç günlük muameledir, ne yol takip ediyor, buna bakacaktır. İhtimal ki arada suiistimal yapan bulunabilir. Bunu yapan adamlar maalesef her memlekette vardır. Yaptığı muamelelerden bir kısmını deftere yazmayabilir. Bizim elimizde yalnız bir kontrol kalıyor. Yalnız akşamdan akşama pul yapıştıran esnafın; 10-15 gün sıra ile muntazaman defterini görmek lazımdır. Bir dükkânın 15 günlük, bir aylık her günkü, yaptığı muamelatı, o dükkânı yaşatmak için zaruri olan muamelatı var mıdır, yok mudur? Onu meydana çıkarmaya kâfidir.

Bir dükkân vasati bir aylık muamele yapmıştır, defterine bakmışım 1.200 kuruşluk vasati hasılatı var. Dükkâna bakıyorsun, 200 lira kirası var, içinde üç tane memur var ki beş yüz lira da maaş alıyorlar. İnsan demez mi ki sen bu dükkânı fisebilillah tasadduk (sadaka) için mi açtın. Burası sebilhane mi, tasadduk için mi açtın? Çünkü defterinde gösterdiğin muamelatın yekûnu o kadar dundur ki,(altta, aşağıdadır ki) ; gösterdiğin muamelenin üzerinden yüzde yüz kazanç versen masrafını çıkaramazsın, burayı niçin açtın?

Mecliste görüşmeler zaman zaman karşılıklı latifeler ile süredursun rahmetli öğretmen Kamil Öztürk diyor ki; bağımsızlardan Hamdi Ağa, pastırma ve helvanın üstüne de etiket yapıştırılamayacağını söyledikten sonra “o yere gittiğinizde” (genelev) neresine yapıştıracaksınız diye de sormuş ama ben kayıtlarda bulamadım.

Bizde, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğü giren vergi iade yasası gereği olarak, ücretlilerin, memurların, emeklilerin, bunların eş ve çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kira giderleri hariç, ev eşyaları, yiyecek, giyecek için yaptıkları harcamalar ile eğitim ve sağlık harcamaları için yaptıkları harcamaları belgeleyen fişler toplamıştık. Hayatımızı olumsuz etkileyen bir kâbus gibiydi.

Günlerce süren bu uzun ama enteresan görüşmeleri T.B.M.M Zabıt Ceridesi Yüz Üçüncü İçtima 19.5.1926 Çarşamba tutanaklarından okuyabilirsiniz.

05.12.2016

Sosyal  Medyada  Paylaş

     
YAZARIN DİĞER YAZILARI
OKUR YORUMLARI
ANTALYA SEYAHATNAMESİ

Yazınız hoşuma gitti, çok akıcı, tasvirler insanın aklında canlanıyor, insanlar için yapilan eleştiriler de gayet dozunda bence böyle paylasımlara çoğumuzun ihtiyacı var, sahip olunmasa da hayal edip biraz ruh tatmini yaşamak bile bize hoşluk ve rahatlık veriyor.
AHMET KAPANCI -- 15.10.2018 14:44
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey ve Çapanoğlu Derviş Bey
Ermeniler KELLER köyünde kesilmişlerdir... bunu Osman Paşa Tekke köyünden olan annem de anlatırdı... Hatta bir kız çocuğu kıyımdan müslüman olup sadece o kurtulur.. bu kızı Osman Paşa Tekke köyüne getirirler.. yetişkin olunca yaşlı bir adamla evlendirirler... Sanırım Menderes döneminde olacak istanbul dan ermeni aileler gererek bu kızı bulmuşlar... Annem ismini de söyledi ama ben unuttum... kızın genç kızken köyde terzilik yaptığını ama yüzünün hiç gülmediğini de söylerdi.. Ermeniler ayaklanacak diye bunların tehcire tabii tutulması Stalinin Kırım türklerine yaptığının aynısı ve insanlık suçudur. Perinçek dönek bir tip olarak boşuna talat paşa'yı günahlarından arındırmaya çalışıyor. Osmanlı Türkleri de sevmeyen anakronik bir devlet sonuçta
Mevlevi Dedeoğlu -- 11.10.2018 01:05
YOZGAT’IN SIĞIRI
Yorumunuz

Sayın Abdülkadir Çapanoğlu. Yazınızı bilgilenerek ve zevkle okudum.
Bence yazdıklarınız bir anı değil bir tarih. Ellerinize, belleğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim, lütfedip bana da gönderdiğiniz için.
Saygıyla.
Olcay Akkent (Bn.)
Olcay Akkent -- 08.10.2018 08:32
YOZGAT’IN SIĞIRI
Sayın Çapanoğlu,
Bu anlattığınızı aynen yaşayan biri olarak hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bizim de iki ineğimiz vardı. Bugün Bozok Ün. Rektörlük binası olan eski Cumhuriyet Mektebi'nin (ben 1951-54 arası orada okudum) doğu taraftaki bahçe kapısının tam karşısında (yanılmıyorsam halen Ceylanlar Apt. nın yerinde) iki katlı, büyük üç bahçeli beyaz konak dedemin idi. Ben ve ikisi kız biri erkek üç kardeşim orada doğduk ve 1954 yılına kadar orada büyüdük. Dedeniz Muhlis Bey’in Çerkes Ethem'in yakıp yıktığı konağın harabelerinin yakınındaki konaktan bahsediyorum. Birbirine bitişik üç bahçenin dip tarafında, güneydekinden bir kapıyla girilen samanlık ve oradan yine bir kapıyla geçilen ahırımızda bu iki ineği annem beslerdi. Sabah erkenden mektebin ve evimizin arasındaki sokaktan geçip aşağı özün üstündeki köprüyü geçerek oradan doğuya, Yeni Cami mahallesine yönelen ikinci bir sığır sürüsü daha vardı. Bizim iki inek ona katılır ve akşamüzeri böğürme sesleri arasında aynı yoldan geri döner, evin önünden geçen inekler arasından annem bizim inekleri içeri alırdı. Şunu hep özlemle anarım ki o sayede bol bol yoğurt, tereyağı, kaymak ve süt soframızdan eksik olmazdı. Hikâyenin geri tarafı sizin anlattığınızın aynıdır. Kel Hasan'ın kurabiyeleri, tulumba tatlıları ve kırmızı elma şekerlerini yemek benim de çocukluk zevklerim arasında hasretle hatırladığım ayrıntılardır. Bana bu güzel nostaljik manzarayı hatırlattığınız için çok çok teşekkürler. Selam ve saygılar.
A. YAŞAR OCAK -- 07.10.2018 17:22
YOZGAT’IN SIĞIRI
Çok güzel bir yazı.Kaleminize sağlık.Çocukluğumu hatırladım bizim köydede (Tekirdağ/Ferhadanlı)gittiğimde aynı güzelliği yaşardım.Maalesef o yüzlerce İnekten 1 tane bile kalmamış.
MEFKURE SONÜSTÜN -- 07.10.2018 09:03
GERÇEK BİR AŞK ÖYKÜSÜ
Hocam yaşam o kadar kutsalki içerisinde VAR ettiği güzellikleri ayrıştırmaz ama biz insanız diyemeyenler bu yaşamı altüst etmekteler umarım bu güzel yaz diziniz bizlere rehber olur, saygılar.
Mahmut erdem -- 29.09.2018 19:07
II. ABDÜLHAMİT’İN SERYAVERİ MÜŞİR AHMET ŞAKİR PAŞA (ÇAPANOĞLU)
İstanbuldan takip ettiğim biri olarak Şakir paşa ve çapanoğlu ailesinin bu memleket için ne kadar fedakarlıklar yaptıklarını okuyunca insanın içinde bir burukluk oluyor haksız yere sıkıntılar yaşamalarından dolayı ama onlara minnet duyarak saygıyla anarak Allah cc rahmet eylesin makamları cennet olsun
Mahmut kara -- 21.07.2018 02:02
II. ABDÜLHAMİT’İN SERYAVERİ MÜŞİR AHMET ŞAKİR PAŞA (ÇAPANOĞLU)
Merhaba Abdulkadir bey
Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum gerçekten şunu anladım eğer bugünkü teknoloji olsaydı Ahmet şakir paşa (yazık çok üzüldüm)dan diğer fedakar çapanoğlu aileleri çok daha düzgün anlışılırlardı. Maalesef çok değerli hizmetleri bulunan insanlar kendilerini ifade edememiş seslerini istedikleri biçimde ulaştıramamış ve büyük mağduriyet yaşamışlar. Ama bugün hakiki gerçekler gün ışığı gibi ortada o yüzden mekanları cennet olsun. Sizede ayrıca teşekkürler bu olayları daha düzgün biçimde bizlere ulaştırdığınız için ,

Saygılarımla,
MAHMUT KARA -- 20.07.2018 19:50
DEDEDEN TORUNA ÖVÜNÇ DUYULACAK 250 YILLIK BİR GEÇMİŞ
Acizane köşemde yayınladığım yazılarıma zaman ayırıp yorum göndermek lütfunda bulunan okuyucularımıza en kalbi teşekkürlerimi arz ederim. Sehven yorumlarının altına isim yazmayı unutan sayın okuyucularımın köşemdeki mail adresimden (yazı başlığının altında) bana ulaşmalarını hasseten rica ederim.Saygılarımla.
ABDULKADİR ÇAPANOĞLU -- 11.07.2018 10:46
DEDEDEN TORUNA ÖVÜNÇ DUYULACAK 250 YILLIK BİR GEÇMİŞ
Uzun süre okuyamadım okuduğumda engüzel yazı oldu emeğinize sağlık hocam
Adınız ve Soyadınız -- 09.07.2018 16:56
YAZARA GELEN DİĞER OKUR YORUMLARI
Yozgat Gökhan BALCI
YOZGAT GAZETESİ WEB SİTESİ Yayın başlangıcı Mart 2006
YOZGAT Gazeteclik, Matbaacılık ve Reklamcılık Ltd.Şti. Kurucusu : Osman Hakan KİRACI
© Copright (Tüm Hakları Saklıdır. ) izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılmaz
Tel : 0 (354) 212 46 46 Sitemiz Basın Meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. / yozgatgazetesi@yahoo.com
FAX: 0 (354) 217 49 00